?ào Trung Qu?c ? ?t vào Vi?t Nam

中国桃子大量进入越南

?ào ??u v? c?a Trung Qu?c ?ang ???c bán nhi?u trên th? tr??ng và r?t hút khách Vi?t.

中国早熟桃在市场上的销售量很大,对越南客户非常有吸引力。


V?a nh?p 200 kg ?ào tiên Trung Qu?c, ch? Loan ? thành ph? Th? ??c cho bi?t ?? bán h?t hàng trong hai ngày. "?ào tiên Trung Qu?c ??u mùa hút khách Vi?t nên giá t?ng 20% so v?i n?m ngoái, lên 100.000 ??ng m?t kg", ch? này nói.

刚刚进货了200公斤的中国桃子,守德市的商贩啊鸾表示,两天内就卖光了。 她说,“本季初的中国仙桃对越南消费者非常具有吸引力,因此价格比去年上涨了20%,每公斤达到了 10万越南盾(约30元)。”

V?i s?p ch? Oanh (ch? ??u m?i Th? ??c) ngoài ?ào tiên còn nh?p ?ào giòn tr?n 3-4 t?n m?t ngày ?? bán cho ??u m?i s?. "Vài ngày t?i khi ?ào Trung Qu?c vào v?, hàng v? ch? có th? t?ng 30%. Hi?n giá m?t hàng này bán s? 26.000-28.000 ??ng m?t kg", ch? cho hay.

在啊莹女士(守德批发市场)的摊位上,除了仙桃,她每天还要进口3-4吨脆桃卖批发给零售商。“未来几天,当中国桃子进入旺季时,市场上的货物可能会增加30%。目前,该商品的批发价为每公斤 2.6-2.8万越南盾”,她说。

Ngoài ra, ?ào m? qu?, ?ào d?t (hàng cao c?p) c?a Trung Qu?c c?ng ???c nhi?u ??u m?i trái c?y nh?p kh?u xách tay v? Vi?t Nam và bán giá 120.000-300.000 ??ng m?t kg.

此外,中国的鹰嘴桃和扁桃(精品)也被许多水果批发商进口到越南,每公斤售价12万-30万越南盾。

N?m nay, nhìn chung các lo?i ?ào c?a Trung Qu?c v? Vi?t Nam s?m h?n m?i n?m, trong ?ó ?ào giòn ???c các ti?u th??ng nh?p nhi?u nh?t vì chúng d? b?o qu?n.

今年,中国桃子总体上比往年更早返回越南,其中小商贩进货最多的是脆桃,因为它们易于保存。

L? gi?i ?ào Trung Qu?c l?n át ?ào Vi?t, các ti?u th??ng cho r?ng do hàng n?i s?n l??ng th?p, giá cao nên kh?ng ???c chu?ng.

为什么中国桃子会压倒越南桃子,商贩解释说,主要是由于国产桃子产量少、价格高,因此不受欢迎。

Theo l?nh ??o ch? ??u m?i n?ng s?n Th? ??c, n?m nay l??ng ?ào Trung Qu?c khá d?i dào. L??ng hàng v? ch? bình qu?n 20 t?n m?t ngày. Tính riêng tháng 7, l??ng ?ào Trung Qu?c nh?p v? ch? 540 t?n v?i giá 26.000 ??ng m?t kg. Vài ngày t?i, l??ng ?ào v? ch? s? còn t?ng vì phía Trung Qu?c vào chính v?.

据守德农产品批发市场负责人介绍,今年中国桃子的数量相当丰富。运往市场的平均货物量为每天20吨。仅在7月份,中国进口到市场的桃子数量为540吨,价格为每公斤2.6万越南盾。未来几天,由于中国桃子正处于旺季,因此桃子入市量将有所增加。

Theo s? li?u t? Hi?p h?i rau qu? Vi?t Nam, l??ng trái c?y nh?p t? Trung Qu?c nói chung và ?ào nói riêng ngày càng t?ng cao. N?a ??u n?m nay, Vi?t Nam chi g?n 900 tri?u USD nh?p kh?u rau qu?, trong ?ó giá tr? nh?p kh?u t? Trung Qu?c là 315 tri?u USD, t?ng g?n 60% so v?i cùng k? 2021.

根据越南果蔬协会的数据,从中国进口的水果,尤其是桃子的数量总体上正在增加。今年上半年,越南在进口蔬菜和水果方面花费了近9亿美元,其中从中国进口的金额为3.15亿美元,比2021年同期增长近60%。

Hai n?m nay, ch?t l??ng hàng Trung Qu?c vào Vi?t Nam ?? c?i thi?n và có nhi?u s?n ph?m cao c?p. Nhi?u lo?i trái c?y tr??c ??y ch? nh?p ???c t? Nh?t B?n, M? thì g?n ??y Trung Qu?c ?? có s?n ph?m bán ra th? tr??ng v?i giá h?p d?n.

近两年,进入越南的中国商品质量有所提升,高端产品也不少。许多种类的水果以前只从日本和美国进口,但最近中国的产品以极具吸引力的价格销往市场。

原创翻译:龙腾网 http://www.ltaaa.cn 转载请注明出处